Фирма „К 2” ООД (член на Стопанска камара Добрич) успешно изпълни проект „Ефективно използване на ресурсите в „К 2” ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на изпълнения от К2 проект е 1 809 500 лв., от които 923 652,50 лв. европейско и 162 997,50 лв. национално съфинансиране. В рамките на проекта е внедрено пилотно за България технологично решение, съчетано с ново производствено оборудване – линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система, която се използва за производството на следните продукти: Мебели от дървесина за столови и всекидневни (корпусна мебел). Посредством закупеното оборудване е внедрено пилотно за България технологично решение, което представлява ИКТ базирана производствена (процесна) иновация. Иновацията се състои в значително подобрен начин на производство на корпусна мебел чрез значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и софтуера.

Технологично решение – автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система, се основава на най-съвременни цифрови технологии за обмен на данни в реално време между производственото оборудване. То прилага последно поколение информационни и комуникационни технологии в производствения процес, известни като Индустрия 4.0 и има потенциала да подобри значително начина на производство на корпусна мебел в България, като прави производствения процес интегриран, „интелигентен” и напълно автоматизиран. С внедряването му за първи път в мебелната промишленост в България производственият процес се управлява и програмира напълно автоматично чрез единен софтуер за управление и бар код система за комуникация между производственото оборудване.

Чрез въведеното в експлоатация оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система – 1бр.), употребата на суровини и спомагателни материали ще се сведе до:

 • Намалено количество използвани суровини при производството на единица продукция (мебели от дървесина за столови и всекидневни):
 • намаление на ЛПДЧ с 10,31%
 • намаление на Шперплат с 11,87%
 • намаление на МДФ с 6,70%
 • намаление на МДФ фурнирован с 6,70%
 • намаление на Кант с 1,52%
 • намаление на Лепило за кантиране с 2,00%

Средно претеглена стойност на намаление: 3,5555%

 • По-ефективно управление на отпадъци при производството на единица продукция (мебели от дървесина за столови и всекидневни):
 • намаление на код 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 с 78,56%
 • намаление на код 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки с 17,56%
 • намаление на код 15 01 02 Пластмасови опаковки с 10,45%
 • намаление на код 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с 40,00%

Среднопретеглена стойност на намалението: 36,6433%

 • Преминаване от степени „друго оползотворяване” и „рециклиране” към първа степен „предотвратяване” съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при управление на отпадък с код 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04; 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 Пластмасови опаковки; 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
 • Намален специфичен отпадъчен поток: код 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 Пластмасови опаковки; 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
 • Намалено количество използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция с 5,6768%
 • Намалено количество емисии посредством включената към Линията аспирационна система.

По този начин закупеното и въведено в експлоатация оборудване и внедреното пилотно технологично решение в производството доведоха до подобряване ресурсната ефективност на производството чрез по-устойчиво използване на суровините, намалено количеството отпадъци, предотвратяване на производствен отпадък и намалени емисиите от производствената дейност.

Резултатите от проекта бяха официално представени по време на организирана от К2 ЕООД кръгла маса, проведена на 4 ноември 2019 г. В събитието се включиха ръководители на предприятия, произвеждащи мебели от дървесина, както и други заинтересовани страни от мебелния сектор. Сред участниците бе и председателят на Стопанска камара Добрич – Николай Радев.

По време на кръглата маса бе представена информация относно ефекта от въвеждането на пилотната технология в производството на предприятието, с което другите предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси да се насърчат да въведат същото или подобни ресурсоефективни решения.

Участниците в кръглата маса имаха възможност да разгледат производствената база и да се запознаят на място с новото оборудване, реализирано в рамките на проекта.

По проекта беше въведена в експлоатация Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система – 1бр.,


Чуйте интервю за Дарик радио – Добрич с управителя на „К 2“ Петър Савов:


За презентацията е нужен JavaScript.