Запознайте се с условията за членство

Условия за членство

Членуването в СК-Добрич е доброволно. Членовете запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

В СК-Добрич могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка, юридически лица на частното право и дееспособни физически лица, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на неговите цели и задачи.

Нови членове на СК-Добрич се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с Устава на организацията. По молбата се произнася с решение Управителният съвет на първото си заседание след постъпването и. Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

Документи за изтегляне
Права и задължения на членовете
Членовете имат право:
 1. Да участват в неговите органи на управление;
 2. Да поставят пред него въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
 3. Да се ползват от имуществото и резултатите от неговата дейност;
 4. Да искат неговото съдействие в защита на интересите си;
 5. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да присъстват на заседания на Управителния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. В тези случаи Управителният съвет е длъжен да уведоми своевременно заинтересованите.
Членовете са длъжни:
 1. Да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на Сдружението;
 2. Да съдействат за постигане на неговата цел и за изпълнение на задачите му;
 3. Да внасят членски внос;
 4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на неговата цел и за изпълнение на задачите му;
 5. Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задължения на Сдружението.
Прекратяване на членство
Членството се прекратява:
 1. При напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко три месеца по-рано.
 2. При прекратяване на юридическото лице, съответно - със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на Сдружението.
 3. При изключване.
 4. При отпадане, поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Сдружението за период повече от една година.
 5. При прекратяване на Сдружението.
Изключване:
 • Член на Сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет, когато нарушава задълженията си по Устава или уронва престижа на организацията.
 • Изключването не може да се наложи, ако членът на Сдружението не е бил поканен да даде обяснения и ако те не са били обсъдени.
 • Решението за изключване може да бъде обжалвано по реда на чл. 23 от Устава.
 • Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесения членски внос.
Ползи от членството
Членството в СК-Добрич Ви дава възможност:
 1. Да бъде чут Вашият глас в защита на Вашето предприятие, на общите интереси на предприемачите и работодателите, опериращи на територията на Област Добрич, с цел:
  • Блокиране на неадекватни промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане;
  • Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и общите интереси на членовете на БСК.
 2. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и индустриалците по отношение на всички социално-икономически проблеми на предприятието, бранша и региона, в който осъществявате дейността си. Вашите позиции и предложения за подобряване на законодателството и административната практика ще бъдат представени и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво.
 3. Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.
 4. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:
  • анализи и проучвания, с цел по-добро планиране на стопанската си дейност, вкл. макроикономически и секторни анализи, проучване на чужди пазари и пазарен достъп, маркетингови проучвания на българския и чужди пазари, и др.;
  • съдействие в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, колективното трудово договаряне, защитата на конкуренцията, обществените поръчки, митническото законодателство, развитието на търговска дейност на българския и чужди пазари, и др.;
  • разрешаване на колективни и индивидуални трудови спорове,
  • подобряване на управлението на човешките ресурси чрез уникалната за България Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence;
  • усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на заетите във Вашата фирма по широка гама национално лицензирани програми за обучение, както и по Ваша индивидуална заявка;
  • разработване и управление на проекти и бизнес планове;
  • подготовката на документи за тръжни процедури, търговска регистрация и учредяване на сдружения с нестопанска цел;
  • сертификати за форсмажор, за произход на стоки и др.
 5. Да ползвате специализирани услуги за микро- и малки фирми, сред които: изнесен търговски офис, текущо правно обслужване и др.
 6. Да получавате регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.
 7. За извънсъдебно решаване на търговски спорове в Арбитражния съд при БСК – бърза и ефективна алтернатива на държавното правосъдие, призната в страната и чужбина по силата на Нюйоркската конвенция.