Публикуване на рекламни банери в сайта на БСК Добрич:

  • с размери 300 x 150 px във футър зоната. Цена: 300 лв./месец без ДДС​
  • с размери 300 x до 300 px на вътрешна страница (дясна колона). Цена: 600 лв./месец без ДДС

Банерът се предоставя от Рекламодателя. Начин на плащане: 100% авансов превод.
Отстъпки за продължителност: За 3 месеца – 10%, За 6 месеца – 15%, За 1 година  – 20%.

Публикуване на рекламно съобщение  в сайта на БСК Добрич в категории „Предстоящи събития“ и „Новини“, съдържащо заглавие, лого (снимка), неограничен брой символи текст и линк към web-сайт на клиента. Цена: 360 лв./седмица и 720 лв./месец без ДДС.


Banner ads on www.dobrich.bia-bg.com

  • Banner Sizes – 300 x 150 px in the footer area. Price: BGN 300 / month without VAT
  • Banner Sizes – 300x to 300px in size on the inside page (right column). Price: 600 BGN / month without VAT

The banner is offered by the Advertiser. Method of payment: 100% advance transfer. Discounts for extension: For 3 months – 10%, For 6 months – 15%, For 1 year – 20%.

Publication of an advertising message on the site of BIA Dobrich in the categories „Events“ and „News“, containing title, logo, unlimited number of characters, text and a link to the client’s website. Price: 360 BGN / week and 720 BGN / month without VAT.