Стопанска камара – Добрич е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват предприятия от Добрич, Балчик, Каварна и др. общини на територията на Област Добрич.

Като национално представителна работодателска организация, Камарата участва активно в работата на регионалните комисии и съвети:

  • Комисия по заетост към Дирекция „Бюро по труда“
  • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество
  • Областен съвет по здравословни и безопасни условия на труд
  • Тристранен съвет на Областно ниво
  • Областен съвет за противодействие на корупцията
  • Областен съвет по енергийна ефективност
  • Областен съвет за стратегическо развитие
  • Областен съвет за регионално развитие
  • Областен съвет за туризма

СТОПАНСКА КАМАРА – ДОБРИЧ е регистрирана с Решение №56/11.10.2011 г., по ф.д. №16/2011 по описа на Добричкия окръжен съд. ЕИК 176185129


Банкова сметка:

IBAN BG59BPBI79381061778001

BIC BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-ДОБРИЧ