У  С Т  А  В
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Чл. 1. (1) СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ е сдружение с нестопанска цел. Сдружението е доброволно обединение – организация на работодателите в област Добрич, по смисъла на Кодекса на труда.

(2) В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност, организации на бюджетна издръжка, юридически лица на частното право и дееспособни физически лица, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на неговите цели и задачи.

(3) Сдружението е отделно от членовете си, и е учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(4)  Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Наименованието на Сдружението е «СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ», с равностойно изписване на наименованието «INDUSTRIAL ASSOCIATION DOBRICH»

(6) Седалището и адресът на управление на Сдружението е гр. Добрич, Площад „Свобода” 8, Хотел „България“.

(7) Сдружението извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на българското законодателство, този устав и решенията на своите органи.

(8) Сдружението се създава за неопределен срок.

(9) Сдружението може да открива клонове.

(10) Сдружението е колективен член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

ІІ. ЦЕЛИ

Чл. 2. Основни цели на Сдружението са:

 1. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации;
 2. Да съдейства за развитието на пазарна икономика в съответствие с интересите на своите членове;
 3. Да обединява интересите на своите членове и да подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и ефикасна стопанска дейност;
 4. Да представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, областно, браншово и отраслово равнища;
 5. Да съдейства за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие на общината и да подпомага развитието на пазарна икономика в съответствие с интересите на своите членове;
 6. Да съдейства за намаляването на административните бариери, затрудняващи свободната инициатива и предприемачество на местно равнище;
 7. Подобряване на бизнес средата и диалога с местните администрации.
ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 3. За постигане на своите цели Сдружението:

 1. Разработва стратегии в областта на развитието и управлението на икономиката в региона;
 2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове;
 3. Участва в работата на консултативните органи и съвети към държавните и общински органи;
 4. Проучва условията за интензивен граждански и търговски обмен и възможностите за участие в него на търговските субекти;
 5. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, защита от неправомерни действия и извършва други дейности в съответствие с целите си;
 6. Съдейства за въвеждане на нови системи, форми и методи за обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на своите членове и техните работници и служители;
 7. Повишава информационната обезпеченост на своите членове чрез изграждане на информационни канали за обмен на информационни материали, споделяне на приложими “добри практики”;
 8. Създава партньорство с представителите на местната администрация за конкретни действия, свързани с развитието на местното предприемачество и  конкурентоспособност;
 9. Съдейства  за:а/ разкриване на резерви в икономиката, за обновяване и преустройство на стопанските дейности в Област Добрич;

  б/ възстановяване, укрепване и разширяване на икономически връзки и пазари и създаване на нови връзки и пазари в страната и чужбина;

  в/ популяризиране на технологичната модернизация на местно равнище;

  г/ създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;

  д/ установяване на отношения на лоялна конкуренция и търговска етика на местно равнище;

  е/ развитие на икономическия и социален диалог и установяване на съвременни индустриални отношения на местно ниво;

 10. Подпомага участието на своите членове в различни инициативи за насърчаване на предприемачеството и микро-, малки и средни предприятия с цел повишаване на местната конкурентоспособност.
ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.  /1/За осъществяване на целите си Сдружението извършва следните дейности:

 1. Прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучения;
 2. Оказва помощ по изготвяне на документи, необходими за търговски сделки, митнически, лицензионни, регистрационни режими и др.;
 3. Подпомага информационния обмен между членовете си, включително чрез осигуряване на достъп до интернет, онлайн системи, бюлетини и други;
 4. Съдейства за регистрация на обекти на интелектуална собственост – патенти, марки, промишлен дизайн, подпомага защитата при нарушение на права на интелектуална собственост;
 5. Посредничи за преодоляване на спорове между търговските субекти и разрешаването им, включително чрез търговско арбитриране;
 6. Подпомага диалога между секторните федерации на синдикатите и работодателите при сключване на колективните трудови договори на местно равнище;
 7. Оказва съдействие при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове на местно равнище и съдейства за разрешаването им, включително чрез Националния институт за помирение и арбитраж;
 8. Подпомага деловите контакти, воденете на преговори и сключването на търговски сделки при необходимост за своите членове;
 9. Работи за създаване на политики, позволяващи икономически растеж на основата на широко внедряване на дигитализацията и създаване на нови умения;
 10. Извършва посредническа и консултантска дейност по информиране и наемане на работа и по оценка на компетенции и умения на човешки ресурси;
 11. Подпомага процесите, свързани с установяване на партньорства, целящи разработване на проекти с регионално приложение;
 12. Извършва други дейности в съответствие с целите си.

/2/ Сдружението извършва следните допълнителни стопански дейности: разработва проекти, организира тематични семинари и обучения, конференции, изложби и други събития, издава печатни произведения, помагала, ръководства и наръчници, осигурява информационно обслужване на членовете си, квалификационни и други дейности в съответствие с целите си.

/3/ Всички приходи от дейностите на Сдружението се използват за постигане на целите му.

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕНСТВО

Чл. 5 /1/  Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат лицата по чл.1, които са съгласни с устава му.

/2/ Членовете на юридически лица – колективни членове, се ползват от дейността и  имат права  на членове на Сдружението.

/3/ Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

/4/ Членствените правоотношения възникват при:

 1. приемане;
 2. сливане и вливане.
ПРИЕМАНЕ

Чл. 6.  /1/ Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с този устав. По молбата се произнася с решение Управителният съвет на първото си заседание след постъпването й.

/2/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

/3/ Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Сдружението по реда на чл. 23 от Устава.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 7. Членовете на Сдружението имат право:

 1. Да участват в неговите органи на управление;
 2. Да поставят пред него въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
 3. Да искат неговото съдействие в защита на интересите си;
 4. Да се ползват от имуществото и резултатите от неговата дейност;
 5. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да присъстват на заседания на Управителния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. Да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на Сдружението;
 2. Да съдействат за постигане на неговата цел и за изпълнение на задачите му;
 3. Да заплащат имуществени вноски;
 4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на неговата цел и за изпълнение на задачите му;
 5. Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задължения на Сдружението;
 6. За неизпълнение на задълженията по предходната алинея, Управителният съвет може да прави бележки и предупреждения, включително за изключване.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.9. Членството се прекратява при:

 1. напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко три месеца по-рано;
 2. прекратяване на юридическото лице, съответно – със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на Сдружението;
 3. Изключване;
 4. Отпадане, поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Сдружението за период, по-дълъг от една година;
 5. прекратяване на Сдружението.
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл.10. /1/ Член на Сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет, когато нарушава  задълженията си по настоящия устав или уронва престижа му.

/2/ Изключването не може да се наложи, ако членът на Сдружението не е бил поканен да даде обяснения и ако те не са били обсъдени.

/3/ Решението за изключване може да бъде обжалвано по реда на чл. 23 от Устава.

/4/ Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесения членски внос.

VІ.  ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
1. ОБЩО СЪБРАНИЕ 
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.11.  /1/ Общото събрание на Сдружението се състои от всички негови членове.

/2/ Членът – юридическо лице, участва в Общото събрание със свой представител – физическо лице. То удостоверява това си качество със съдебно удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.12. Общото събрание на Сдружението:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Избира и освобождава Управителния съвет и Контрольора;
 3. Взема решения за преобразуване, прекратяване и обявяване в ликвидация на      Сдружението;
 4. Взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество при ликвидация;
 5. Заменя членовете на Управителния съвет, преди изтичане на срока, за който са избрани;
 6. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на Сдружението;
 7. Приема бюджета на Сдружението;
 8. Приема основните насоки за дейността на Сдружението;
 9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;
 10. Разглежда и решава жалби на членовете против решения на Управителния съвет;
 11. Одобрява разпределението и разходването на финансовите средства;
 12. Приема други вътрешни актове;
 13. Взема решения за откриване и закриване на клонове, определя техния управител и бюджет, както и решения за колективно членство на Сдружението;
 14. Изменя и отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава и други вътрешни актове на Сдружението;
 15. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.
СВИКВАНЕ

Чл.13.  /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет редовно най-малко на 5 години.

/2/ Управителният съвет е длъжен да свиква и извънредно Общо събрание по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в едномесечен срок от постъпване на искането. Ако в този срок то не бъде свикано, същите членове могат да направят искането за свикване пред съда, по седалището на който Сдружението е вписано.

ПОКАНА

Чл. 14 /1/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, органа, който го свиква, като се посочва изрично, че ако не се яви необходимият брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място, и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в централен ежедневник.

(3) Поканата се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

КВОРУМ

Чл.15. Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

ЗАСЕДАНИЕ

Чл.16. /1/  Общото събрание се ръководи от избран от него председател.

/2/ За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.  Решенията по чл. 12 т.1,3,4, и 6 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

/2/ Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.18.  /1/ Всеки  член на  Общото събрание има право на един глас.

 /2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
 2. Юридически лица, в които той е управител, или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
СЪСТАВ

Чл. 19. /1/ Управителният съвет се състои от не повече от петима членове, от които един  председател, и един заместник-председател.

/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години.

/3/ Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет:

 1. Лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 2. Членове на ръководни органи на политически партии и движения;
 3. Обявените в несъстоятелност;
 4. Лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с член на Управителния съвет.
ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 20. Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него;
 2. Избира от своя състав Председател на Управителния съвет;
 3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и  приетия от Общото събрание бюджет;
 4. Избира изпълнителен директор и/или главен секретар по предложение на Председателя на Сдружението, с конкретно делегирани права и правомощия;
 5. Подготвя проект за основни насоки за дейността, програма и бюджет на Сдружението за приемане от Общото събрание;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. Определя размера на членския внос, сроковете за внасянето му;
 8. Приема счетоводния отчет и баланса на Сдружението за изтеклия период и взима решения за размера на имуществените вноски;
 9. Приема решения за промяна на адреса на Сдружението;
 10. Приема и изключва членове;
 11. Взема решения за създаване на местни органи към Сдружението.
 12. Управлява активите на Сдружението и взема решения за разпореждане с финансовите средства;
 13. Определя ликвидатор.
СВИКВАНЕ

Чл. 21. /1/ Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя му най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от Председателя, може да го свиква всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

/2/ Заседанията  се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от заместникът му.

/3/ Заседанието на Управителния съвет се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

/4/ За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 22. /1/ Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.20, т.3,6 и 11  – с мнозинство от всички членове.

/2/ Управителният съвет може да вземе решение, и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без бележки и възражения  от всички членове на Управителния съвет.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 23. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от Общото събрание по искане на всеки член на Сдружението. Искането може да се прави в едномесечен срок  от узнаването на  решението, но не по-късно от една година от деня, в който  решението е било взето.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 24. Председателят на Управителния съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 3. Определя обема от задължения на заместника си;
 4. Отговаря за изпълнението на бюджета на Сдружението.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 25. /1/ Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

4. (ГЛАВЕН) СЕКРЕТАР

Чл. 26. /1/ Главен секретар може да бъде дееспособно физическо лице, неосъждано за престъпления от общ характер, и нелишено от право да заема отчетническа или материалноотговорна длъжност.

/2/. Главният секретар се избира от Управителния съвет по предложение на неговия Председател.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.  27.  /1/ Главният секретар управлява текущите дейности на Сдружението в рамките на представените му права от Управителния съвет и под ръководството на Председателя на Управителния съвет.

ОТЧИТАНЕ

Чл. 28.  Главният секретар отчита своята дейност пред Управителния съвет.

VІІ.   ИМУЩЕСТВО. СЪСТАВ. ИЗТОЧНИЦИ 

Чл. 29. /1/ Сдружението формира своето имущество от право на собственост и други вещни права, права на интелектуалната собственост и права на вземане.

/2/ Източници на имущество на Сдружението са: имуществени вноски, дарения и приходи от дейностите по раздел ІV на Устава.

/3/ Сдружението не може да получава дарения от политически партии и сдружения.

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

РЕЖИМ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 30. Сдружението държи свободните си парични средства в банки. То може да ги влага в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа, ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, други инвестиционни инструменти или в стабилни търговски дружества, като се ръководи от съображения за сигурност на вложените средства.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 31.  /1/ За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на тази дейност Сдружението може да образува фондове.

/2/ Фондовете по предходната алинея могат да бъдат общи, а за конкретни случаи – специално обособени, от средства на съответно заинтересовани членове на Сдружението.

/3/ Редът и условията за събиране на имуществени вноски за специално обособените фондове за конкретни случаи се определят от Управителния съвет и се предлагат на заинтересуваните лица.

РАЗХОДИ

Чл. 32. /1/ Сдружението извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет. В бюджета могат да се предвиждат средства за подпомагане, възмездно или безвъзмездно, на изпаднали във временно затруднение негови членове.

/2/ Не могат да се предоставят средства, под каквато и да е форма на политически партии и движения.

ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ

Чл. 33.  /1/ Всички приходите на Сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото му и служат за постигане на целите му.

/2/ Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на Сдружението.

VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. /1/ Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на Сдружението се вземат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

ІХ.     ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. /1/ При прекратяване на Сдружението по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/2/ Управителният съвет може да определи за ликвидатор лице, което не е член на Сдружението, но за него се прилага чл. 19 ал. 3.

Чл. 36. Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Х.  ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се  извършва съобразно решението на Общото събрание по чл.12, т.4.

Чл.  38. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

&1. Този устав e приет от Общото събрание на 22.03.2019 г., на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ