СК-Добрич предлага на своите членове широка гама услуги, вкл. изпреварваща информация за предстоящи нормативни промени, консултиране в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, организиране на бизнес форуми, издаване на сертификати за произход на стоки и сертификати за форсмажор, обучения, търговски арбитраж и др.

СК-Добрич предоставя на своите членове изпреварваща информация за изменения в законодателството и регулаторната среда, пазарна информация, търговска и производствена статистика.

Чрез нас имате достъп до предложения за бизнес коопериране, за технологичен трансфер, обяви за проектни предложения и др.

Като част от мрежата на Българската стопанска камара, СК-Добрич предлага на своите членове консултиране в областта на:

 • Трудовото, осигурителното и данъчното законодателство;
 • Управлението на човешките ресурси;
 • Опазването на околната среда и екологичните изисквания към предприятията;
 • Обществените поръчки и подготовката на тръжни процедури;
 • Подготовката и управлението на проекти по програми, вкл. с европейско финансиране;
 • Оптимизацията на производствените процеси по методиката на REFA-Германия;
 • Външната търговия и митническото обслужване;
 • Възможностите за финансиране и инвестиционното планиране;
 • Енергийната ефективност;
 • Конкуренцията;
 • Др.

Членството в СК-Добрич Ви дава възможност:

 1. Да бъде чут Вашият глас в защита на Вашето предприятие, на общите интереси на предприемачите и работодателите, опериращи на територията на Област Добрич, с цел:
  • Блокиране на неадекватни промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане;
  • Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и общите интереси на членовете на БСК.
 2. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и индустриалците по отношение на всички социално-икономически проблеми на предприятието, бранша и региона, в който осъществявате дейността си. Вашите позиции и предложения за подобряване на законодателството и административната практика ще бъдат представени и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво.
 3. За извънсъдебно решаване на търговски спорове в Арбитражния съд при БСК – бърза и ефективна алтернатива на държавното правосъдие, призната в страната и чужбина по силата на Нюйоркската конвенция. 

СК-Добрич организира бизнес форуми, вкл.:

 • изработване на концепция и сценарий;
 • изготвяне и разпространение на PR-материали,
 • медия мониторинг;
 • осигуряване на озвучаване, фото и видеозаснемане, аудиозапис и др.
 • организиране на кетъринг;
 • др.

С цел успешното Ви представяне на външни пазари, СК-Добрич предлага:

Сертификат за произход обикновена форма

Това е непреференциален документ, доказващ произхода на стоките, който се изисква при внос в редица държави: Австралия, Албания, Аржентина, Беларус, Бразилия, Венесуела, Виетнам, Грузия, Египет, Индия, Ирак, Иран, Йордания, Казахстан, Канада, Кувейт, КНДР, Лаос, Либия, Ливан, Мароко, Мексико, Молдова, Нова Зеландия, Обединени арабски емирства, Пакистан, Перу, Русия, Саудитска арабия, САЩ, Тайван, Тунис, Узбекистан, Украйна, Филипини, Чили, Япония и други.

Сертификатът за произход – обикновена форма, се попълва на английски, френски, немски или руски език в зависимост от изискванията на клиента, в комплект от четири екземпляра – един оригинал, две копия и молба-декларация на износителя. Същият се заверява от БСК.

Сертификатът за произход се попълва и заверява в момента на представяне на документите.

Време за заверяване: 20 минути.
Цена: по скала – от 15 до 290 лв.

Наименованието и описанието на информационните полета от данни е:
1. Износител: в полето се записва наименованието и пълният адрес на фирмата-износител на стоката;
2. Получател: в полето се записва наименованието и пълният адрес на фирмата-получател на стоката;
3. Страна на произход: вписва се държавата, в която са произведени стоките;
4. Информация за транспорта: в полето се записва начина на транспортиране на стоката (по море, по суша, въздушен, автомобилен и т.н.), наименованието и номера на транспортното средство, място на експедиция и местоназначение;
5. Забележки: в тази клетка по желание се записва номер на фактура и/или договор, предшестващ сертификат или друг документ;
6. Маркировка, брой и вид опаковки; описание на стоката (с код и/или пълно описание): в полето се записват маркировката нанесена на опаковката/ите на стоките/товарите, ако такава е означена на тях, броят и видът на опаковките и пълното наименование на стоката /стоките или се поставя митническия й/им код;
7. Количество: записва се количеството на стоката с 3-буквения код на съответната мерна единица;
8. В долния край на лицевата страна на бланката "Сертификат за произход" е записан текст на четири езика, с който Българската Стопанска Камара удостоверява, че описаните в сертификата стоки произхождат от страната, посочена в поле 3. На гърба на четвъртия екземпляр – Молба Декларация - на Сертификата за произход се попълва, подписва от оторизираното от фирмата – износител лице и подпечатва с печат на фирмата – износител декларация.

Оригиналът /първият екземпляр/ на Сертификата за произход се облепва с марки. Стойността на марките зависи от стойността на сделката, за която се издава Сертификата.

Сертификатът за форсмажор (за наличие на непреодолима сила при неизпълнени договорни задължения във връзка с наводненията в страната) и има международна валидност.

Сертификатът предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действията на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства.

Препоръчително е българските търговци задължително да включват такава клауза във външнотърговските си договори, което би им гарантирало коректност пред партньорите им, като удостоверяването й се извършва от Българската стопанска камара.

СК-Добрич предлага следните видове обучения:

 • Обучения по национално лицензирани програми;
 • IT обучение на педагогически специалисти;
 • Обучение в Сиско академията към БСК за CCNA, CCNP, CCNA Security;
 • Microsoft Office обучения;
 • Онлайн обучения;
 • Обучения и консултации в областта на околната среда;
 • Консултиране и обучение по ISO-14001 и ЕМАS;
 • Обучение по ЗБУТ и OHSAS-18001;
 • Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия.

Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решаване на спорове. То е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде по света, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

Създаден в края на 1999 г. и започнал работа през 2000 г., АРБИТРАЖНИЯТ СЪД  при БСК гарантира високо качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени, изтъкнати адвокати и експерти.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към АС при БСК. Чрез него в едноинстанционно производство ще Вие получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.