На проведено днес заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие бяха представени резултатите от редовно вече анкетно проучване сред работодатели за нуждите им от работна сила.

Припомняме, че Агенция по заетостта извършва ежегодно две анкетни проучвания сред работодатели за нуждите от работна сила, като на дирекциите „Бюро по труда“ се изпраща представителна извадка от фирми от различните икономически сектори, които са и част от различните икономически субекти, съгласно средно месечен брой персонал.

Пред членовете на Комисия по заетост Атанас Йорданов – гл. експерт в отдел „Посреднически услуги“ в ДБТ – Добрич, обобщи, че представителната извадка на фирмите е добре подбрана и пряко отразява основните закономерности в региона – ярко изразена сезонна заетост с приоритети туризъм и селско стопанство. По отношение на численост на персонал в извадката са включени различни субекти, от което изводът е, че гръбнак на икономиката в региона са микро предприятията с численост до 9 лица, посочи А. Йорданов. Той отчете много добра активност на работодателите в областта в анкетното проучване – 63,28 на сто от поканените 128 фирми са попълнили анкетата, съдържаща 11 въпроса, при постигнато национално равнище от 42,1 %.

В резултат на обобщените данни работната група, назначена със заповед на областния управител, предложи на членовете на Комисия по заетост да гласуват направените изводи и констатации, които да се поставят на внимание на Агенция по заетост и Министерство на труда и социалната политика, а именно – анкетирането на едни и същи работодатели, без да има промяна в системата на образованието и професионалната квалификация ги демотивира за участие в проучването; след като се формира представителната извадка от фирми, които да участват в анкетното проучване, извадката да се съгласува с национално представените организации.

Участниците в заседанието дадоха препоръка резултатите от анкетирането да се отчитат и вземат под внимание при подготовката на план-приема в средните и висши учебни заведения.