По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили общо 8 807 нефинансови предприятия от област Добрич, или с 3.6% по-малко в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.1% от тези в страната.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 268 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 470, а на средните (от 50 до 249 заети) – 61. Големите предприятия (над 250 заети) са 8.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в общините град Добрич (4 968) и Балчик (1 132), или съответно – 56.4% и 12.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Крушари – 122 предприятия.

През 2021 г. заетите лица в нефинансовите предприятия от областта са 33 238, което е с 0.3% по-малко в сравнение с 2020 година.

Стойността на продукция в област Добрич  възлиза на 3 025 млн. лв., като е отчетен ръст от 38.8% спрямо 2020 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, с дял на произведената продукция – 35.3%, следван от сектор „Преработваща промишленост “-  с 28.7%.

Нетните приходи от продажби са в размер на 4 593 млн. лв., което е с 31.9% повече в сравнение с предходната година. Предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 40.4%, следвани от предприятията от секторите „Преработваща промишленост“ (21.3%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (20.0%).

Крайният финансов резултат на предприятията в област Добрич за 2021 г. е печалба в размер на 578 млн. лева. Броят на предприятията, приключили финансовата година с печалба е 6 419, със загуба – 1 454, а с нулев финансов резултат – 934.