Регионална статистика и полезни връзки

Общо представяне на региона

До̀брич (Толбухин в периода 1949-1990 г.) е разположен в Дунавската равнина върху Добруджанското плато. Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на общината е с обща площ 1705 хектара. Разположен е по двата бряга на малката Добричка река (Суха река) на 220 m н.в. Отстои на 50 km северозападно от Варна, на 92 km югоизточно от Силистра и на 34 km югозападно от Балчик. Градът е предпочитан от много хора заради доброто му разположение (на около 30 km от Черно Море). Известен е и с градския парк „Свети Георги“, който е един от най-големите градски паркове в България и на места той разполага с напълно девствена природа.

Населението на града към 31.12.2019 г. е 82 240 жители (девето място в страната), а общо в Област Добрич живеят 173 831 души. В града близо 86% от общността изповядва източноправославието, като останалите християни принадлежат главно към протестантската общност. Около 10% са изповядващите исляма, като тази група е съставена от български турци и част от ромското население.

Поради благоприятните физико-географски фактори - равнинен релеф и много добра почвена структура - следва и големият дял на земеделските територии - 80,3% при средно за страната 58%. Анализът на разпределението на земеделските територии по начин на ползване разкрива доминиращия дял на нивите пред трайните насаждения, мерите и пасищата във всички общини. Много малък е делът на горските територии - само 12,3% при средно за страната 34%. При това, този процент се дължи главно на полезащитните горски пояси, докато делът на същинските гори е много нисък.

Областта е много бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,28% при средно за страната 2% и се дължи на геолого-географските фактори. От по значимите реки през област Добрич протичат р.Суха река и р.Батова. На територията има три езера- Дуранкулашко, Езерецко и Шабленско, 44 микроязовира и над 250 естествени чешми, подхранвани от карстови води.

Добрич е съвременен промишлено-аграрен и транспортен център на Добруджанския край, един от десетте най-големи градове на България – важен културен, икономически и административен център в североизточния икономически регион на страната.

Икономическият профил на Добрич се определя от хранително-вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската промишленост, а също така и леката промишленост. Богатата селскостопанска област осигурява ценни суровини.

Специфичните дадености на региона са предпоставка за развитие на селското стопанство като един от приоритетните отрасли в икономиката на областта. В Добрич се произвежда висококачествена продукция, която се преработва на място и е конкурентоспособна както на вътрешния, така и на външния пазар. Обработваемата земеделска земя в землището на общината е 7700 ха. Основни селскостопански култури са пшеница, царевица, слънчоглед. Структуроопределящ отрасъл в общината е хранително–вкусовата промишленост. Солиден е делът в национален мащаб в производството на млечни произведения, хляб и сладкарски изделия, олио и маргарин, вина и спиртни напитки. Градът е домакин на най-голямото селскостопанско изложение в страната „Селското стопанство и всичко за него“. Значителен дял от икономиката на града заема леката промишленост с производство на мъжка и дамска конфекция, мебели, платове, кожи, жакардови изделия.

В града са развити отраслите на хранително-вкусовата промишленост (производство на млечни произведения, колбаси, макаронени изделия, вина и спиртни напитки, безалкохолни напитки; продукти от птиче месо, брашно, хляб и сладкарски изделия), леката промишленост (производство на мъжко и дамско облекло, облекла от кожи, мебели и обувки), машиностроене (производство на акумулатори, машини и съоръжения за млекопреработване, полуремаркета и контейнери, селскостопански машини, радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили, пластмасови изделия), строителство (строителство на сгради и съоръжения, проектиране, гражданско и промишлено строителство).

Друга форма на развитие на търговията е организирането на ежегодни панаири и изложения от национален и международен мащаб, като „Селското стопанство и всичко за него“, „Национална борса за семена и посадъчен материал“, „Пчеломания“, „Торго, вина и деликатеси“, „Произведено в България“, като съществена е ролята на „Добрички панаир“ АД за тяхното успешно провеждане.

Община град Добрич има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са богатото културно-историческо наследство, туристически обекти като „Стария Добрич“, Художествена галерия, Център за защита на природата и животните, международни фестивали, панаир, близостта до морските курорти. Реализацията на трансграничните инфраструктурни проекти и на проектите за трансгранично сътрудничество ще разкрият нови възможности за интензивно развитие на международния туризъм в общината. Добрич разполага с добре развита спортна база, която създава условия за активното организиране на национални и международни състезания, за привличането на тренировъчни лагери на чуждестранни отбори.

Транспорт

Летище Варна се намира само на 45 km от обособения регионален център – гр. Добрич. Близостта му до област Добрич е с благоприятно въздействие върху развитието на международния туризъм. Чрез чартърния трафик през летния период летището свързва Варненска област и област Добрич със страните на изходящия ваканционен туризъм. Целогодишно оперират редовни линии до определени европейски градове. Територията на област Добрич се пресича от шосейни пътища – към Черноморското крайбрежие‚ международния транзитен път по транспортния паралел „Север-Юг“ – Румъния, Молдова, Полша, Украйна и Русия. Пътната мрежа на Добрич гарантира достъп до морски и речни пристанища, Ро-Ро терминали и гражданско летище Варна.

Енергийна инфраструктура

През територията на областта преминава главният газопровод, свързващ Република България със страните от ОНД, както и две транзитни трасета за Турция, Гърция и Македония. Множество обществени сгради, промишлени предприятия и битови абонати са газифицирани в гр.Добрич, гр.Генерал Тошево и частично в с.Кардам. Отделна газоразпределителна система е изградена в община Каварна- гр.Каварна чрез използване на локално находище на природен газ в местността "Зеленка" край черноморското крайбрежие. Газоснабдяването и на други общини в областта- Тервел и Добричка ще се осъществи чрез проекта за газопровод от гр.Добрич към гр.Силистра. Община Балчик планира и е предприела действия за газифициране от компресорната станция край гр.Генерал Тошево.

Стратегическото положение на област Добрич обуславя оттук да преминават и два транзитни въздушни електропроводи 400 kV от страните от ОНД отново за задоволяване нуждите на страната и за пренос към трети страни.

Метеорологичните характеристики на северното черноморско крайбрежие са предпоставка за развиване на производството на електроенергия посредством ветрови енергийни паркове. Вече са изградени няколко десетки по-малки или по-големи ветрогенератори с единична мощност от 300 kW до 2 MW. Интерес и конкретни стъпки за изграждане на подобни съоръжения са проявили инвеститори от Япония (Mitsubishi Corporation), Германия и Франция ("Български вятърни централи" ЕАД с 95% участие на френската фирма "Societe industrielle de l'Atlantique"/"Сосиете Индустриел дьо Л'Атлантик" ООД).

Туризъм

Община град Добрич има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са богатото културно-историческо наследство, туристически обекти като „Стария Добрич“, Художествена галерия, Център за защита на природата и животните, международни фестивали, панаир, близостта до морските курорти. Реализацията на трансграничните инфраструктурни проекти и на проектите за трансгранично сътрудничество ще разкрият нови възможности за интензивно развитие на международния туризъм в общината. Добрич разполага с добре развита спортна база, която създава условия за активното организиране на национални и международни състезания, за привличането на тренировъчни лагери на чуждестранни отбори.

Образование

В Добрич има 30 училища и гимназии, 19 детски градини и 3 детски ясли, след като доста бяха закрити.

Култура

В района на област Добрич музеи и музейни сбирки има във всеки общински център, а в областния град институцията има статут на Регионален исторически музей. Освен в Художествената галерия- Добрич, експозиции с творби на български и чуждестранни художници са изложени и в другите общински центрове.

Регионален профил
Доходи и условия на живот (по-ниско от средното за страната ниво):
 1. БВП на човек от населението в област Добрич изостава значително от средния за страната;
 2. Заплатите и доходите също остават на по-ниско ниво от средното за страната.
Пазар на труда (под средното за страната):
 1. Икономическата активност в областта е по-ниска от средната в страната, като коефициентът й достига 71,4% при 71,5% в страната.
 2. Заетостта също е под средната за страната -  65,3% при средно 67,7% за страната.
Инвестиции (незадоволително ниво спрямо средното за страната):
 1. Бизнес и инвестиционната активност в областта нараства слабо, но все още е значително по-ниска от средната в страната. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 2,0234 лв. на човек (при 2,7498 лв. на човек в страната).
 2. Преките чуждестранни инвестиции нарастват до 1,7934 евро на човек, но остават над два пъти по-ниски от средните за страната (3,5599 евро на човек).
 3. Усвоените европейски средства също се увеличават, достигайки 988 лв. на човек към 30 юни 2018 г., но и те са много под средните за страната (1 543 лв. на човек).
Инфраструктура (незадоволително ниво спрямо средното за страната):
 1. Разположението на областта в периферията на страната обяснява сравнително ниската гъстота на пътната и железопътната мрежи.
 2. Делът на първокласните пътища в областта е по-малък, но качеството на пътната настилка продължава да се подобрява и е по-високо от средното за пътищата в страната.
 3. Достъпът и използването на интернет в областта все още са по-ниски от средните за страната.
Данъци и такси (средно за страната ниво):
 1. Нивата на данъците върху търговията на дребно, недвижимите имоти на юридическите лица и таксиметровия превоз са значително по-ниски от средните за страната.
 2. Усреднените размери на данъците върху прехвърлянето на собственост и върху превозните средства са малко по-високи от средните за страната.
Администрация (много добро ниво спрямо средното за страната):
 1. Развитието на електронно правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише” в областта са чувствително по-високи от средните за страната.
 2. По-висока продължава да е и оценката за прозрачност на органите на местното самоуправление, която достига 74% през 2018 г. при 65% в страната.
 3. През 2018 г. кадастърът в областта се развива забележително. Обхватът на кадастралната карта достига 89,4% от територията на областта (при 37% в страната)
Предприятия:
 1. Брой: 3375
 2. Разпределение по големина: 93,3% микропредприятия; 6,6% МСП; 0,1% големи
 3. Секторно разпределение според броя на заетите: 21,6% - търговия на едро и дребно, 15,3% - селско, горско и рибно стопанство, 10% - хотелиерство и ресторантьорство, 7,7% - строителство, 5,5% - производство на облекло, 5,5% - Производство на изделия от каучук и пластмаси, 5,4% - производство на хранителни продукти, 4,4% - сухопътен транспорт.
 4. Секторно разпределение според броя на предприятията: 32,6% - търговия на едро и дребно, 13,8% - хотелиерство и ресторантьорство, 12,2% - селско, горско и рибно стопанство, 6,9% - строителство, 4,7% - сухопътен транспорт.
ОБОБЩЕНИЕ:

Условията за правене на бизнес са над средните за страната – ниско данъчно облагане, висок коефициент на икономически активно население, сравнително добра образователна структура на населението, много добро ниво на административно обслужване и висока степен на прозрачност на органите на местното самоуправление.

Икономическата активност е сравнително ниска, особено на фона на добрата бизнес среда – недостатъчно инвестиции (вкл. ПЧИ), нисък БВП, ниски доходи.

Регионална статистика
Показател (2018 г.)
Мярка
Област Добрич
България
БВП на глава от населениетоЛв./г.8 92514 280
Населениедуши173 8317 000 039
Коеф. На естествен прираст-9,2-6,5
Пазар на труда (2018 г.):
 
 
 
Наети по трудово правоотношениедуши40 5202 319 762
Средна работна заплата (март, 2019 г.)лв./м.9121 208
Коеф. на икономическа активност%55,255,3
Коеф. на заетост%50,552,4
Коеф. на безработица%8,55,2
Население (25-64 г.) с основно и по-ниско обр.%20,117,2
Население (25-64 г.) със средно образование%5955
Население (25-64 г.) с висше образование%20,927,8
Инвестиционна активност (2017 г.):
 
 
 
Разходи за придобиване на ДМАхил. лв.335 74917 628 630
Разходи за придобиване на ДМА на глава от нас.Лв.1 9062 501
ПЧИ (с натрупване)хил. евро270 24324 475 196
ПЧИ (с натрупване) на глава от населениетоевро1 5343 472
Състояние на предприятията (2018 г.):
   
ПредприятияБр.3 375413 535
Осигурени лица на трудов договорБр.26 0241 709 061[1]
Оборот на нефинансовите предприятияХил. лв.3 680 704315 213 790
Произведена продукцияХил. лв.2 374 293168 150 221
Добавена стойност по факторни разходиХил. лв.947 83059 980 461
Дял на микропредприятията (до 9 заети)%93,392,6
Дял на малките предприятия (10-49 заети)%5,96,0
Дял на средните предприятия (150-249 заети)%0,71,1
Дял на големите предприятия (над 250 заети)%0,10,2
Места за настаняванеБр.1743 458
Реализирани нощувкиБр.2 341 45426 845 013
Инфраструктура (2017 г.):
   
Относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища%10,116,9
Отн. дял на домакинствата с достъп до интернет%62,367,3
Дял на пътната настилка в добро състояние%4339
Данъци и такси (2018 г.)
   
Такса за битови отпадъци6,497,54
Данък върху недвижимите имоти1,541,93
Годишен патентен данък за търговия на дребноЛв./кв.м.8,710,5
Годишен данък за таксиметров превозЛв.300340
Данък в/у възмездно придобиване на имущество2,922,5
Данък върху превозните средствалв./kW1,491,3
Администрация (2018 г.)
   
Покритие на кадастъра%61,937
Развитие на електронното правителство1-53,182,9
Развитие на услугата "едно гише"1-53,122,9
Рейтинг за прозрачност%7465

[1] Наети лица в частния сектор (НСИ)

Вижте още:
Панаири и изложения
>> Добрички панаир

Добрич е прочут още от ХІХ век със своя ежегоден панаир, който привлича търговци от всички краища на турската империя.

През 1993 г. Добричкият панаир е възроден и модернизиран. Освен самия панаир се организират изяви, като изложби, изложения, симпозиуми, тематични семинари и събира като във фокус всички, които милеят за земята. Панаирът доказва, че Житницата на България – Добруджа е центърът, където може и трябва да се показват новите технологии, машини и съоръжения за селското стопанство, както и постиженията в земеделието. Добричкият панаир е спечелил доверието на агробизнеса от България и чужбина, превръщайки се в традиционен форум.

>> Пчеломания пчеларски панаир

Повишеният интерес към пчеларството и развитието на бранша в България, наложи през 2004 г. да се постави началото на специализираното пчеларско изложение Пчеломания.

За да се проведе изложение с такава тематика в Добрич, се дължи на факта, че Добруджа произвежда 35 % от българския мед. В региона има повече от 1000 пчелари, чиито пчелни ферми са официално регистрирани.

Първото издание на Пчеломания се характеризира с интерес от страна на посетителите. То получи популярност, както в България, така и извън нейните предели. Фирми от Германия, Турция и Румъния изявиха желание да се представят на българската Пчеломания.

Изложението е съпроводено със съпътстваща програма, на която пчеларите дискутират проблемите свързани с бранша, срещат се с представители на Министерството на земеделието и храните, фондове и организации.

>> Други ежегодни събития
Професионални гимназии
ГимназияАдресПрофесии, специалности
Професионална гимназия по аграрно стопанствоГр. Добрич, бул. "25-ти септември” № 86
тел.: 058/ 602203, 602007, 602305, 602764
e-mail: tmss_dch@abv.bg
Директор: инж. Господин Господинов
Механизация на селското стопанство

Земеделец

Икономист - земеделско стопанство

Агроекология

Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов”Добрич, бул. "25-ти септември” № 98
тел: 058/ 602566, 602703, 602249
e-mail: pgvm_dobrich@abv.bg
Директор: Д-р Светла Тодорова
Ветеринарна медицина – техник
Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. ЛомоносовДобрич, ул. „Хан Тервел” № 187
тел: 058/ 605216, 605435, 605315
e-mail: pgme_dobrich@abv.bg
Директор: инж. Марияна Дражева
Компютърна техника и технологии

Електрообзавеждане на производството

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленостДобрич, бул. "25-ти септември” № 47
тел: 058/ 602197, 602209, 602443, 603396
e-mail: pg_to@abv,bg
Директор: инж. Снежана Жечева
Електрообзавеждане на транспортна техника

Подемно-транспортна техника

Фризьорство

Професионална гимназия по туризъм “П. Яворов”Добрич, бул. "25-ти септември” № 36
тел: 058/ 602093, 602256, 602137
e-mail: pgt_dobrich@abv.bg
Директор: Нели Апостолова
Кетъринг

Производство на сладкарски изделия

Организация на  хотелиерството

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

Производство на кулинарни изделия и напитки

Обслужване на заведения в общественото хранене

Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски”Гр. Добрич, ул. “Генерал Гурко” № 1
тел: 058/600143, 600144, 600171
e-mail: fsgdobrich@mail.bg
Директор: Ангел Христов
Търговия

Търговия на едро и дребно

Икономика и мениджмънт

Митническа и данъчна администрация

Застрахователно и осигурително дело

Оперативно счетоводство.

Институции
Хотели и места за настаняване

Намерете и резервирайте най-подходящия за Вас хотел в района на Добрич ТУК!

Медии