На 16 юли 2019 г., в Добрич, ще се проведе семинар, посветен на новите моменти в Стратегията за корпоративна социална отговорностЗакона за предприятията на социалната и солидарна икономика и представяне на марката „Продукт на социално предприятие“, която ще се предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия. Марката ще служи за обозначаване на техните стоки или услуги, с цел подобряване на конкурентоспособността на предприятията, за да участват пълноценно в рамките на единния европейски пазар и да генерират икономическа и социална добавена стойност..

Събитието се организира в изпълнение на Оперативния план на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2019 г. и Управленската програма на правителството на Р България (2017-2021 г.), дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ (ЖРДПСИ) на МТСП, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ).

За участие в семинара са поканени представители на централната и местната власти, социалните партньори (синдикати и работодателски организации), социални предприятия, граждани и други заинтересовани страни, а целта е да бъдат дискутирани перспективите в областта на социалната икономика. БСК ще бъде представена от Николай Радев, председател на Стопанска камара Добрич.

Вж. ПРОГРАМА

За допълнителна информация: Божидара Василева, младши експерт в ЦРЧРРИ, тел. 0882 82 66 85, email: bojidara_vasileva@chrdri.net.

Заявки за участие се приемат до 5 юли 2019 г.