Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район (СИР) ще се проведе на 26 юни 2019 г., от 10.00 часа, в зала 1 на Икономически университет – гр. Варна (бул. Княз Борис I №77).

В заседанието ще участва и председателят на Стопанска камара Добрич Николай Радев.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

10.00-10.30 ч.Регистрация на участниците и гостите в заседанието на РСР и РКК в СИР
10.30-10.40 ч.1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.
Докладва председателят на РСР и РКК в СИР Стоян Пасев, областен управител на Област Варна
10.40-10.50 ч.2. Приемане на информация за изпълнението на решенията на заседанието на РСР в СИР, проведено на 04.04.2019 г., в гр. Варна.
Докладва председателят на РСР и РКК в СИР Стоян Пасев, областен управител на Област Варна
10.50-11.10 ч.3. Представяне на Годишен доклад за 2018 г., относно наблюдението и изпълнението на регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г.
Докладват представители на отдел СИР, ГДСППРР, МРРБ
11.10-11.30 ч.4. Представяне на Социално-икономически анализ на районите в РБ с основна цел да послужи като основна база в процеса на планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.
Докладва представител на Национален център за териториално развитие ЕАД
11.30-11.50 ч.5. Представяне на информация за изпълнението на Оперативните програми в СИР и възможности за кандидатстване по процедури по ОП 2014-2020 г.
Докладват представители на различните ОП
11.50-12.00 ч.6. Други въпроси
12.00-12.10 ч.7. Предаване на председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. на Областния управител на Област Търговище
12.10-12.20 ч.8. Приемане на съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване на публичност на приетите от РСР в СИР Решения.
Докладва председателят на РСР и РКК в СИР Стоян Пасев – областен управител на Област Варна
12.20-12.30 ч.Закриване на съвместното заседание на РСР и РКК в СИР