Членството в СК-Добрич Ви дава възможност:

 1. Да бъде чут Вашият глас в защита на Вашето предприятие, на общите интереси на предприемачите и работодателите, опериращи на територията на Област Добрич, с цел:
  • Блокиране на неадекватни промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане;
  • Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и общите интереси на членовете на БСК.
 2. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и индустриалците по отношение на всички социално-икономически проблеми на предприятието, бранша и региона, в който осъществявате дейността си. Вашите позиции и предложения за подобряване на законодателството и административната практика ще бъдат представени и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво.
 3. Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.
 4. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:
  • анализи и проучвания, с цел по-добро планиране на стопанската си дейност, вкл. макроикономически и секторни анализи, проучване на чужди пазари и пазарен достъп, маркетингови проучвания на българския и чужди пазари, и др.;
  • съдействие в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, колективното трудово договаряне, защитата на конкуренцията, обществените поръчки, митническото законодателство, развитието на търговска дейност на българския и чужди пазари, и др.;
  • разрешаване на колективни и индивидуални трудови спорове,
  • подобряване на управлението на човешките ресурси чрез уникалната за България Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence;
  • усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на заетите във Вашата фирма по широка гама национално лицензирани програми за обучение, както и по Ваша индивидуална заявка;
  • разработване и управление на проекти и бизнес планове;
  • подготовката на документи за тръжни процедури, търговска регистрация и учредяване на сдружения с нестопанска цел;
  • сертификати за форсмажор, за произход на стоки и др.
 5. Да ползвате специализирани услуги за микро- и малки фирми, сред които: изнесен търговски офис, текущо правно обслужване и др.
 6. Да получавате регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.
 7. За извънсъдебно решаване на търговски спорове в Арбитражния съд при БСК – бърза и ефективна алтернатива на държавното правосъдие, призната в страната и чужбина по силата на Нюйоркската конвенция.