УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проучване на потребностите от работна сила, което на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ се провежда два пъти в годината от Агенцията по заетостта съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие Ви предоставям следната информация:

Обобщените резултати от 7-те проучвания, проведени през настоящата и предходните 3 години, сред работодателите за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри на областно и национално ниво са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила”.

Второто за 2021 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода от 1-ви септември до 15-ти октомври 2021 г. (вкл.). За целта ще се използва приложеният при първото за 2021 г. проучване електронен /on-line/ анкетен формуляр, в който не са извършени промени. Същият е предназначен за работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването.

В чл. 7а от Правилника за прилагане на ЗНЗ /ППЗНЗ/ е определен редът за провеждане на проучването, като за второто за 2021 г. проучване е необходимо:

  1. При необходимост със заповед на Областния управител да се актуализира състава на работната група, която организира, координира и провежда събирането на информация от работодателите от приложената извадка в областта, като разпредели отговорностите по осъществяване на анкетирането на работодателите от извадката.
  2. Предоставянето на анкетата да се извърши съвместно с ДБТ от областта, чрез изпращане на линка към анкетата по ел. поща на конкретните работодатели от извадката, както и чрез пряк или телефонен контакт с работодателите от извадката за информиране, консултиране и съдействие при попълване на анкетния формуляр.
  3. Обобщаването на резултатите по области ще се извърши от ЦА на АЗ, като обработените данни в табличен формат /Excel/ ще бъдат предоставени чрез ДРСЗ на работната групи към КЗ, в срока, определен в приложената Матрица.
  4. Председателят на Комисията по заетостта следва в срок до 05.11.2021 г. да изпрати доклад с анализ на резултатите от проведеното проучване на потребностите на работодателите до централното управление на Агенцията по заетостта по електронен път на следните ел.адреси: kremena.kalcheva@az.government.bg и a.delibasheva@az.government.bg или на официалния ел. адрес на Агенцията по заетостта.

Конкретните дейности, сроковете, начините и отговорните участници за изпълнението им са съгласно Матрица на дейностите за проучване на потребностите на работодателите, приложена отново към настоящото писмо.

Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му следва да се ползва следният линк:

http://survey.az.government.bg/index.php/224593?lang=bg

Приложено, Ви предоставям анкетата в четим формат за сведение, Матрица на дейностите за проучване на потребностите на работодателите, Списък на работодателите за анкетиране – пълна статистическа извадка.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТАТА

                               

  

С уважение, 

Милена Георгиева

За Изпълнителен директор

Съгласно Заповед № РД-11-00-1627/19.08.2021 г.