На 11 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – Добрич, ще се проведе първата работна среща на Областната координационна група (ОКГ) за учене през целия живот, в която ще участва и председателят на Стопанска камара Добрич – Николай Радев.

Областната координационна група за учене през целия живот се създава в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Аналогично на Националната координационна група за учене през целия живот, която функционира от 2014 г., основните функции на ОКГ ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за учене през целия живот. Целта е да стартира прилагането на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни, както и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво.

По време на първата си среща членовете на ОКГ ще приемат Правилник за дейността на Групата.

За повече информация: Кемал Асан – главен експерт в Областна администрация – Добрич, тел. 058/ 655 418.


вж. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СК ДОБРИЧ относно Проекта на Правилник за дейността на ОКГ за учене през целия живот