Министерството на регионалното развитие и благоустройството е в процес на изпълнение на Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), за оказване на консултантска помощ в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане в процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.

В тази връзка са запланувани провеждането на стратегически консултации за регионално развитие на представители на МБВР с широк кръг заинтересовани страни, в периода 15-26 юли 2019 г. Работната среща в Североизточен район ще бъде проведена на 24 юли 2019 г., от 11.30 до 13.30 ч., в хотел „Тера Европа“ – гр. Търговище.

За участие в срещата са поканени членовете на Областния съвет за развитие на Област Добрич, в който БСК е представена от Николай Радев – председател на Стопанска камара Добрич.

Партньорството между всички заинтересовани страни е от решаващо значение за провеждане на успешна политика на регионално развитие, поради което са поканени за участие в този процес представители на неправителствения сектор, на академичните среди, на местния бизнес и граждани.

За допълнителна информация:

Областна администрация Добрич
9300 Добрич, ул. Независимост 5
тел.: +359 58 601 200
факс: +359 58 601 249
е-mail: governor@dobrich.government.bg
web: www.dobrich.government.bg