Председателят на Стопанска камара Добрич Николай Радев бе избран за председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство на Професионална гимназия по механотехника и електроника „М. В. Ломоносов“ – Добрич. Това стана на първото заседание на УС (на 4 юни 2019 г.), след неговото избиране от Общото събрание на организацията, проведено на 29 май 2019 г.

Общото събрание на Настоятелството избра за членове на УС Николай Радев, Ваня Тонева, Минко Минков, Валентин Далакмански, Нигохос Хубесерян, Мария Стоянова, Славка Иванова, Радко Михайлов, Христина Иванова. 9-членният УС е с мандат от 4 години.

Общото събрание прие и промени в Устава на Настоятелството, произтичащи от промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в  сила от 01.01.2018 ), новия Закон за училищното образование (в сила от 18.07.2017 г) и промяна в наименованието на училището – Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ (в сила от 15.09.2017 г.). Съгласно промените в Устава, новото наименование на сдружението е Училищно настоятелство „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич, а в раздел „Цел и средства“ се допълва точка „участва в национални и европейски програми и проекти, свързани с  подпомагане  на обучението, учениците и развитие на МТБ на училището“.

Общото събрание прие и План за дейността на Училищното настоятелство, в който са включени следните основни дейности:

  • Организиране на благотворителни изяви: изложби, базари, благотворителни търгове и балове, като събраните средства ще се използват за развитие на материално-техническата база (МТБ) на училището, подпомагане на даровити, отлични и/или материално затруднени ученици;
  • Участие в проекти за изграждане и развитие на МТБ на училището;
  • привличане на спонсори за развитие на МТБ на училището;
  • съдействие за организиране на ученически изяви, включително с участието на други организации;
  • участие на представител на настоятелството в комисията за избор на изпълнител на организиран транспорт за всяка учебна година;
  • участие на представител на родителите при изготвяне на процедурата за избор на изпълнител на организиран транспорт на учениците;
  • организиране на Академия за родители;;
  • привличане на партньори за участие в ученически борси;
  • подпомагане на изпълнението на план-приема на гимназията.