Кметът на Добрич Йордан Йорданов разпореди временни противоепидемични мерки в дните до 30 юни, съобщават от общината.

На входовете на обществените, търговските и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, трябва да има контрол, така че да не се допуска струпването на хора и да се спазва дистанция поне от метър и половина.

Работодателите трябва да организират при възможност, според спецификата на трудовата дейност, дистанционна форма на работа на колективните органи на управление и на служителите.

С кметската заповед се забраняват посещенията на външни лица в заведенията за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги.

Не се допуска присъствието на деца и ученици в Центровете за личностна подкрепа. Пенсионерските клубове няма да работят.


З А П О В Е Д

 795

гр. Добрич,23.06. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната и Заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

НАРЕЖДАМ:

 1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.:
 2. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)   дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.I.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;

б)   недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т. I.1, буква „в“ от Заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д)   осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

е)   организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

 1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:а)   организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;б)   осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;в)   създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;г)   поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 3. Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведения са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. I.4 от Заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;
 4. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места, с изключение за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, е задължително, при спазване на препоръките в приложение № 3 към т. I.4 от Заповед № РД-01-353/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;
 5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.
 6. По смисъла на т. 5 и 6 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.
 7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.
 1. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
 2. Ръководителите  на ведомства и администрации, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
 3. Заповед № 723 от 15.06.2020 г. се отменя.
 4. Заповедта влиза в сила от 23.06.2020 г. Препис от заповедта да се оповести на гражданите на Община град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич