Източник: ОИЦ-Добрич


До 30.04.2020 г. е отворен приемът по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. С бюджет от 117 349 800 тя ще подкрепи внедряването на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряването на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Иновациите трябва да попадат в обхвата на следните Тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика,  мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Ще се финансират проекти на микро, малки и средни предприятия с тригодишна финансова история (2016, 2017, 2018 г.), които могат да  закупят машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу хау” и др. Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 100 хил. лв. и в зависимост от категорията на  предприятието – кандидат може да достигне до 500 хил. лв. за микро и малки предприятията, за средните предприятия до 750 хил. лв., а големите фирми могат да получат до 1 млн. лв.

Процентът на съфинансиране на проектите зависи от избрания режим на държавна/минимална помощ и от мястото на изпълнение на проекта. За кандидат – предприятията от област Добрич, са заложени проектни дейности извън Югозападния район на планиране, при режим на регионална инвестиционна помощ максималният интензитет на съфинансиране е, съответно – за микро- и малки предприятия – 70%, за средни – до 60%, а за големите – 50%. При режим “de minimis” и „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ максималният интензитет на безвъзмездната помощ за всички категории предприятия е до 70%, от одобрените допустими разходи.

С предвиден бюджет от 58 674 900 лв. микро-, малки и средни предприятия (МСП) ще имат възможност да въведат съвременни информационни и комуникационни технологии и услуги (ИКТ) по процедура BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“.  След обявяване на приема в края на месец март, предприятията могат да получат от 50 000 до 391 166 лева, при 70% безвъзмездно финансиране. И тук кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години и за същия период да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби, както следва: микро предприятие ≥ 210 000 лв.; малко предприятие ≥ 750 000 лв.; средно предприятие ≥ 3 000 000 лв. Основна икономическа дейност на предприятието-кандидат трябва да попада в секторите високо- и средно високотехнологични  промишлени производства, интензивни на знание услуги и ниско- и средно нискотехнологични  промишлени производства от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Планираните дейности в проектното предложение трябва да са насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения. Допустими са разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения; закупуване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за въвеждане на системите и услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа.

Друга възможност за българските фирми през пролетта на 2020 г. е кандидатстването за ваучери за използване на консултантски услуги за въвеждане и използване на ИКТ. Минимум 450 фирми ще могат да се възползват от проекта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро-, малки и средни предприятия (МСП)“. Предлаганите ваучери за бизнеса са разделени на два типа. Първият е за предоставяне на web-базирани ИКТ услуги – платформи, уеб-сайтове и/или мобилни приложения на стойност 5 000 лв., а вторият, на стойност 20 000 лв. за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Консултантските услуги ще се предоставят от включените в списъка с одобрени кандидати за доставчици на ИКТ услуги, публикуван на страницата на ИАНМСП https://www.sme.government.bg. Кандидатстването ще става електронно чрез ИСУН 2020.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.


ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.


За допълнителна информация:

Име на служител: Искра Димова
Длъжност: Експерт „КИЛ“
Тел./факс: 058 603527
e-mail: oic_dobrich@abv.bg
гр. Добрич