По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 471 нефинансови предприятия от област Добрич, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 853 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 536, а на средните (от 50 до 249 заети) – 75. Големите предприятия (над 250 заети) са 7.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в общините град Добрич (5350) и Балчик (1286), или съответно 56.5% и 13.6% от общия брой за областта, а най-малък – в община Крушари – 133 предприятия.

 През 2019 г. заетите лица в нефинансовите предприятия от областта са 36 807, което е с 2.8% по-малко в сравнение с 2018 година.

Произведената продукция в област Добрич  възлиза на 2 489 млн. лв., като е отчетен спад от 2.9% спрямо 2018 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, с дял на произведената продукция – 28.1%, следван от сектор „Преработваща промишленост“ –  с 27.5%.

Нетните приходи от продажби са в размер на 3 851 млн. лв., което е с 1.4% по-малко в сравнение с предходната година. Предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 40.1%, следвани от предприятията от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ (19.0%) и „Преработваща промишленост“ (18.6%).

Крайният финансов резултат на предприятията в област Добрич за 2019 г. е печалба в размер на 274 млн. лева. Броят на предприятията, приключили финансовата година с печалба е 6 827, със загуба – 1 661, а с нулев финансов резултат – 983.